Ashley Thomas #emmerdale #wiki,emmerdale,ashley #thomas,12th #november,1961,7th #april,2017,sandy #thomas,dorothy #thomas,luke #thomas,bernice #blackstock,laurel #potts,gabby